ฐานข้อมูลซีดีรอม (CD-ROM) คือ
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม
และสาระสังเขปของบทความวารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ วิทยานิพนธ์
สิทธิบัตร รายงานการประชุม/สัมมนา ซึ่งให้ข้อมูลเหมือนกับฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์ แตกต่างกันที่ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์สามารถสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ แต่ฐานข้อมูลสำเร็จรูป ซีดี-รอม ห้องสมุดได้จัดให้บริการในระบบ LAN Network ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสามารถสืบค้นได้ภายในเครือข่าย LAN ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่


ฐานข้อมูลซีดีรอมที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้บริการ ได้แก่

1. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่
       1.1 ERIC (Education) [การศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง]
       1.2 Information Science Abstract Plus
             [สารสนเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง]
2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่
       2.1 HealthSTAR [วิทยาศาสตร์การแพทย์]
       2.2 INTERNATION PHARMACEUTICAL [เภสัชศาสตร์]
       2.3 MEDLINE [การแพทย์]
       2.4 Nursing & Allied Health (CINAHL) [พยาบาลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง]
3. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก
       3.1 AGRICOLA AND CAB ABSTRACTS [การเกษตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง]
       3.2 COMPENDEX PLUS [วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี]
       3.3 Food Science Technology Abstract [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
       3.4 Life Science [วิทยาศาสตร์ชีวภาพ]

TIP Library ...
แนะนำวิธีการค้นหาฐานข้อมูล CD-ROM
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม สำหรับใช้ฐานข้อมูล CD-ROM