ฐานข้อมูล Food Science ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม และสาระสังเขป ของวารสาร
มาตรฐาน สิทธิบัตร วิทยานิพนธ์และรายงานการประชุมฯ ด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร โภชนาการ ชีวเทคโนโลยี
และวิศวกรรมอาหาร

ฐานข้อมูลซีดีรอม (CD-ROM)
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม และสาระสังเขปของบทความวารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สิทธิบัตร รายงานการประชุม/สัมมนา ซึ่งให้ข้อมูลเหมือนกับฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์ แตกต่างกันที่ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์สามารถสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ แต่ฐานข้อมูลสำเร็จรูป ซีดี-รอม ห้องสมุดได้จัดให้บริการในระบบ LAN Network ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสามารถสืบค้นได้ภายในเครือข่าย LAN ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้นโดยแบ่งออกเป็น 4 สาขา ดังนี้

TIP Library ...
แนะนำวิธีการค้นหาฐานข้อมูล CD-ROM
  - Food Science Technology Abstract
  - ERIC
  - Information Science Abstract Plus
  - HealthSTAR
  - INTERNATION PHARMACEUTICAL
  - MEDLINE
  - Nursing & Allied Health (CINAHL)
  - AGRICOLA AND CAB ABSTRACTS
  - COMPENDEX PLUS
  - Life Science
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม สำหรับใช้ฐานข้อมูล CD-ROM
 
  ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการ : นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บุคคลภายนอก : สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยต้องชำระค่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน50 บาท/2 ชั่วโมง
สถานที่ที่ใช้ค้นหา : ภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น คณะ/หน่วยงาน/ห้องสมุดคณะหรือห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เงื่อนไข : ต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนใช้งาน
 
  ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล
  เริ่มต้นการค้นหา
 

ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนบนหน้าจอ Windows เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลสำเร็จรูป CD-ROMรูปที่ 1
   
 

จะปรากฏเมนูหลัก แสดงรายชื่อฐานข้อมูลฯ
ให้กดแป้น ลูกศร เลื่อนขึ้น- ลง เพื่อเลือกฐานข้อมูลรูปที่ 2
   
   
 

  เข้าสู่หน้าจอการค้นหา

         เมื่อเข้าสู่หน้าจอสืบค้นฐานข้อมูล CD-ROM
         1.1 เลื่อนลูกศรขึ้น – ลง เพื่อเลือกฐานข้อมูล Food Science แล้วกด Enter
 
         1.2 คลิก Start หรือกด Enter


รูปที่ 3
   
   
           1.3 ดับเบิ้ลคลิกที่ฐานข้อมูลและปีที่ต้องการค้น เพื่อเลือก Add เฉพาะฐานข้อมูลที่จะค้น
         1.4 คลิก OK หรือกด Enter
         1.5 คลิก OK หรือกด Enter

รูปที่ 4
   
   
           1.6 พิมพ์คำค้นลงในช่อง Search แล้วคลิก Search หรือกด Enter
         1.7 คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม เพื่อทำเครื่องหมายมาร์กข้อมูลที่ต้องการเอาไว้ สำหรับพิมพ์หรือบันทึก หากต้องการยกเลิกให้คลิกซ้ำ
         1.8 คลิกดูบทคัดย่อ

รูปที่ 5
   
   
  การสั่งพิมพ์ Print
  2.1 คลิก Marked รายการที่จะพิมพ์
2.2 คลิกที่ File เลือก Print Records

รูปที่ 6
   
   
  2.3 กำหนดขอบเขตของ Print Fields ที่จะพิมพ์
  - As shown (พิมพ์เฉพาะ Fields ที่แสดงบนหน้าจอ)
- Default (พิมพ์ Fields ที่ตั้งค่าไว้อัตโนมัติ)
- User Selected (พิมพ์เฉพาะ Fields ที่เลือกไว้)
  2.4 กำหนดขอบเขตการพิมพ์ (Print Range)
  - Marked Records (พิมพ์เฉพาะที่มาร์กเอาไว้)
- All Displayed Records (พิมพ์ทั้งหมด)
- Current Record (พิมพ์ Records ปัจจุบัน)
- Records (ใส่หมายเลข Records ที่ต้องการพิมพ์)
  2.5 หรือเลือก Options เพื่อกำหนดขอบเขตการพิมพ์ใหม่ ตามที่ต้องการ

รูปที่ 7
   
   
  2.5.1 แสดง Fields ทั้งหมด ซึ่งสามารถใช้เม้าท์ เลือกเฉพาะ Fields ที่ต้องการได้
2.5.2 เมื่อใช้เม้าท์ คลิก Fields ที่ต้องการแล้วให้ คลิกที่ Add เข้าไปที่ Print these Fields
2.5.3 คลิกเลือก Fields ที่ไม่ต้องการออก โดยใช้ เม้าท์คลิกที่ Fields แล้วคลิกที่ Remove

รูปที่ 8
   
   
  การบันทึกข้อมูล Save
3.1 คลิก Download

รูปที่ 9
   
   
  3.2 ตั้งชื่อไฟล์
3.3 เลือกชนิดของไฟล์ที่จะบันทึก
3.4 ระบุขอบเขตข้อมูลที่จะบันทึก
3.5 เลือกไดร์ที่จะบันทึก
3.6 คลิก Download เพื่อบันทึกข้อมูล

รูปที่ 10