ฐานข้อมูล Online Database
เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดให้บริการบนเว็บไซต์
ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งให้ข้อมูลตั้งแต่รายการบรรณานุกรม
บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา

ผู้มีสิทธิใช้ คือ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งสามารถเข้าใช้บริการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ห้องสมุด ก็สามารถเข้าได้บริการได้ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว


• สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้จัดให้บริการฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสารเทศ (WEB OPAC)
โดยผู้ใช้สามารถเข้าค้นหาข้อมูลได้
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ
ที่
http://kkulib.kku.ac.th
สถานที่สืบค้นข้อมูล
•  สามารถสืบค้นได้จากทั้งภายในและภายนอกระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
            เงื่อนไขในการเข้าใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด
            1. ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการ ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มี Username และ Password ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ออกให้ เพื่อ Login เข้าสู่ KhonKaen University Internet Access Control สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ http://www.kku.ac.th/newkku/webmail.php หากต้องการสอบถามรายละเอียดการสมัครหรือการ Login เข้าสู่ระบบฯ ติดต่อได้ที่ 043-009700 ต่อ 42001 เว็บไซต์ http://network.kku.ac.th
            2. การสืบค้นฐานข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน/ภาควิชาหรือห้องสมุด โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Notebook ฯลฯ โดยใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อง Login ผ่านหน้าจอของ KhonKaen University Internet Access Control    
            3. กรณีที่สืบค้นข้อมูลจากที่บ้าน, ที่ทำงาน หรือตามร้านบริการอินเทอร์เน็ตทั่วไป โดยใช้การสื่อสารผ่านระบบอื่นที่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ใช้ต้อง Login ผ่านระบบ SSL VPN (Secure Sockets Layer + Virtual Private Network) โดยเข้าไปที่ https://vpn.kku.ac.th หรือ ตั้งค่าและการใช้งานระบบ PPTP แทน ระบบ VPN [ดูวิธีตั้งค่าได้ที่นี่] มีปัญหาการใช้งานระบบ VPN หรือการตั้งค่า PPTP โปรดติดต่อสอบถามศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 42001 เว็บไซต์ http://network.kku.ac.th
   
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ดังนี้
      1. ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals)
      2. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books)
      3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Theses)
      4. โปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม
      5. โปรแกรม Turnitin


1.
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) แยกตามสาขา ได้ดังนี้
1.1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่

     1.1.1 Education Research Complete (การศึกษา)
     1.1.2 JSTOR Scholar : Business (ธุรกิจ/การเงิน/การคลัง)
     1.1.3 ISI Web of Science (วิทยาศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
     1.1.4 Oxford Journals Online (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
     1.1.5 Project Muse (ศิลปะ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

1.2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่
     1.2.1 ProQuest Medical Library (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
     1.2.2 CINAHL with Full Text (พยาบาลศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง)

1.3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
     1.3.1 ACM Digital Library (คอมพิวเตอร์/เทคโน
โลยีสารสนเทศ)
     1.3.2 APS (American Institute of Physics) (ฟิสิกส์)
     1.3.3 ASCE Research Library (วิศวกรรมโยธา)
     1.3.4 ASME/Technical Journals (วิศวกรรมเครื่องกล)
     1.3.5 IEEE/IEE Electronic Library Online (วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
     1.3.6 Nature Online (วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/การแพทย/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)      
     1.3.7 ProQuest Agriculture Journal (เกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง)
     1.3.8 Wiley Online Library (วาสารทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

1.4 ฐานข้อมูลสหสาขา ได้แก่
     1.4.1 Academic Search Elite (ศึกษาศาสตร์/บริหารธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
     1.4.2 Annual Reviews (วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/การแพทย์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
     1.4.3 Blackwell Synergy Journals Online (วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/การแพทย์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)      
     1.4.4 Cambridge Journals Online (วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/การแพทย์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
     1.4.5 Wilson OmniFile:Full Text Select (วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/การแพทย์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
     1.4.6 Springer LINK (วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/การแพทย์/วิศวกรรมศาสตร์/ธุรกิจ/เคมี/ฟิกส์/คอมพิวเตอร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
     1.4.7 Science/AAAS (วิทยาศาสตร์)
     1.4.8 ScienceDirect (วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/การแพทย์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)


2. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books)

     
2.1 Springer Link
ฐานข้อมูล Springer Link ให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรมและเนื้อหาของหนังสือฉบับเต็ม (Full Text) ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ปี 1983 ถึงปีปัจจุบัน มีหนังสือมากกว่า 1,780 ชื่อ โดยสืบค้นข้อมูลได้ที่
http://ebooks.springerlink.com/

     
2.2 NetLibrary
ฐานข้อมูล NetLibrary ให้ข้อมูล รายการบรรณานุกรมและเนื้อหาของหนังสือฉบับเต็ม (Full Text) ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีหนังสือจำนวน 8,544 ชื่อ โดยให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1971-2004 โดยสืบค้นข้อมูลได้ที่ http://www.netlibrary.com/

     
2.3 Novel
     ฐานข้อมูล Novel มี E-books จำนวน 700 เล่ม จากปี 1974 – 2006 ของสำนักพิมพ์ชั้นนำ เช่น ASME, AIChE, Chem Tech Publishing, Elsevier, Industrial Press, Institute of Physics, John Wiley & Sons, McGraw Hill, Royal Society of Chemistry, Springer – Verlag ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร เภสัชและเครื่องสำอาง โดยสืบค้นข้อมูลได้ที่ http://www.knovel.com/knovel2/library/default.jsp
     2.4 ScienceDirect E-books
     ฐานข้อมูล ScienceDirect E-books โดยสืบค้นข้อมูลได้ที่ http://www.knovel.com/knovel2/library/default.jsp

3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

     3.1 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
     3.2 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย
     3.3 ฐานข้อมูล PDF Dissertation Full Text
     3.4 ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation and Theses
 
4. โปรแกรมการจัดการรายการบรรณานุกรม
     4.1 คู่มือการใช้โปรแกรม Zotero
     4.2 คู่มือการใช้โปรแกรม EndNote Web


5. โปรแกรม Turnitin