จัดทำโดย วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น