WEB OPAC คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog - OPAC) เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมที่หน่วยงาน สถาบันหรือแหล่งบริการสารสนเทศนั้นๆ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การสืบค้นสามารถทำได้ง่าย เช่น การค้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ เลขเรียกหนังสือ ซึ่งใช้หลักการสืบค้นเช่นเดียวกับการสืบค้นด้วยบัตรรายการ
TIP Library ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ WEB OPAC
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก WEB OPAC
แนะนำวิธีการค้นหา (Library Catalog) จาก WEB OPAC
การจองทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การยืมต่อทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
รหัสและรายชื่อห้องสมุด/ประเภททรัพยากร/สถานที่จัดเก็บทรัพยากร
การหาทรัพยากรบนชั้น
 
 
การตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
 
   
  การตรวจสอบรายการยืม/การจอง/ค่าปรับทรัพยากรห้องสมุด :
ฐานข้อมูล WEB OPAC ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบรายการยืม ตรวจสอบค่าปรับและรายการหนังสือที่จองไว้ได้ ผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก และสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  ขั้นตอนการตรวจสอบรายการทรัพยากรของห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 


ช่องทางการเข้าใช้บริการตรวจสอบรายการยืม/การจอง/ค่าปรับทรัพยากรของห้องสมุด

 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.library.kku.ac.th/library/ โดยพิมพ์ URL นี้ ลงในช่อง Address ของ Web Brower จากนั้นให้กด Enter หรือคลิกที่ Go
จากนั้น ให้คลิกที่ ไทย เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[หรือคลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าโฮมของสำนักวิทยบริการ]


 
   
  2. เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากหน้าโฮมให้ คลิกที่ ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ Login เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบรายการยืม หรือ
3. เข้าสู่ระบบได้โดยตรงที่
http://kkulib.kku.ac.th/patroninfo*thx/ โดยพิมพ์ URL นี้ ลงในช่อง Address ของ Web Brower จากนั้นให้กด Enter หรือคลิกที่ Go จะปรากฏหน้าจอ ให้ Login เข้าสู่ระบบ
   
 
  แสดงหน้าจอสำหรับ Login เข้าสู่ระบบ
 

1. ให้พิมพ์ชื่อ - สกุล ลงในช่องรับคำค้น เช่น วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม
2. พิมพ์บาร์โค้ดด้านหลังบัตร (เป็นตัวเลข) แต่เวลาพิมพ์ลงในช่องรับคำค้นแล้ว จะไม่ทราบว่าเป็นเลขอะไร
เช่น ******************
3. คลิก Submit เพื่อดูรายการทรัพยากรที่ยืม

 
 
  เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบรายการยืม/การจอง/ค่าปรับทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบ OPAC
  1. ตรวจสอบรายการที่ยืมออก ให้คลิกที่ 3 รายการ ยืมขณะนี้ (จะแสดงรายละเอียดและจำนวนรายการที่ยืมทรัพยากร)
2. คลิกที่ 0 requests เพื่อดูรายการทรัพยากรที่ได้ทำการจองไว้ และ
3. คลิกที่ Bt 25.00 เพื่อดูค่าปรับและเป็นจำนวนเงินที่ค้างชำระ

 
  แสดงรายการทรัพยากรที่ยืมออกจากห้องสมุด ผ่านระบบ OPAC
 

จะแสดงรายการทรัพยากรห้องสมุด ที่ยืมออก ผ่านระบบ OPAC

บนหน้าจอนี้สามารถยืมหนังสือต่อได้ โดย
5.ให้ช้เม้าท์คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้ารายการที่ต้องการยืมต่อ
6. คลิกที่ RENEW ALL เมื่อต้องการยืมต่อทุกรายการ
หรือคลิกที่ RENEW SELLECTED ITEM
เพื่อยืมต่อเฉพาะรายการที่ต้องการเท่านั้น

หมายเหตุ
การยืมต่อนั้น จะทำได้ต่อเมื่อ
1. ทรัพยากรรายการที่ต้องการยืมต่อนั้น ต้องไม่มีบุคคลอื่นจองผ่านระบบ OPAC ไว้ ซึ่งหากมีผู้อื่นจองไว้จะทำรายการยืมไม่ได้ ระบบจะไม่ยอมรับการยืมต่อ
2. การยืมต่อ จะต้องทำการยืมก่อนวันครบกำหนดส่งคืน อย่างน้อย 3 วัน จะทำรายการก่อนหน้านี้ หรือทำรายการหลังจากครบกำหนดส่งคืนไม่ได้