WEB OPAC คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog - OPAC) เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมที่หน่วยงาน สถาบันหรือแหล่งบริการสารสนเทศนั้นๆ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การสืบค้นสามารถทำได้ง่าย เช่น การค้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ เลขเรียกหนังสือ ซึ่งใช้หลักการสืบค้นเช่นเดียวกับการ สืบค้นด้วยบัตรรายการ
TIP Library ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ WEB OPAC
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก WEB OPAC
แนะนำวิธีการค้นหา (Library Catalog) จาก WEB OPAC
การจองทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การยืมต่อทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
รหัสและรายชื่อห้องสมุด/ประเภททรัพยากร/สถานที่จัดเก็บทรัพยากร
การหาทรัพยากรบนชั้น
การจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากร
 
   
การจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากรของห้องสมุด (ดาวน์โหลดเอกสารการหาหนังสือบนชั้นไว้อ่านได้ที่นี่จ้า เป็นไฟล์ PDF)
 
  การจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากรของห้องสมุด
              เป็นการตั้งค่าให้โปรแกรมทำการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากรจากห้องสมุดของสมาชิกแต่ละราย ซึ่งผู้เป็นสมาชิกฯ สามารถเลือกที่จะตั้งค่านี้หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของสมาชิก โดยทั่วไปโปรแกรมจะตั้งค่าเอาไว้โดยไม่ให้มีการจัดเก็บประวัติการยืม ซึ่งสมาชิกท่านใดต้องการให้ระบบจัดเก็บประวัติการยืมของตนเอง ต้องเข้าไปตั้งค่าการจัดเก็บประวัติการยืมด้วยตนเอง ดังนี้
 
Step 1
เข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ
  1. เข้าไปที่ http://www.library.kku.ac.th/library/
2. คลิกที่ ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อด้วยตนเอง
 
   
   
  Step 2 กรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล และบาร์โค้ด
             
   
  Step 3 ขั้นตอนการตั้งค่า เพื่อจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากร
  ขั้นตอนการตั้งค่าคำสั่ง เพื่อให้โปรแกรมทำการจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากรของห้องสมุด
สมาชิกต้องเข้าสู่ระบบสมาชิกของห้องสมุด "My Account" ก่อน จากนั้นให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. คลิกที่ My Reading History
 
   
   
 

2. เมื่อคลิกที่ My Reading History จะปรากกฎหน้าจอดังนี้ ให้คลิกที่ Opt in

 
 

 

   
 
  จะปรากฏหน้าจอดังนี้