การค้นหาโดยใช้ OPAC จะให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรมของรายการสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในห้องสมุด 14 แห่ง รวมสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อทำการค้นแล้ว ผู้ค้นสามารถไปหยิบตัวเล่มได้ที่ห้องสมุดหรือแหล่งบริการที่สิ่งพิมพ์ฉบับนั้นจัดเก็บอยู่
ส่วนการค้นหานั้น ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน สามารถทำได้อย่างง่ายๆ เช่น ค้นหาจากชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ หรือเลขเรียกหนังสือ ซึ่งใช้หลักการเดียวกับการค้นหาด้วยบัตรรายการ เพียงแต่ในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
WEB OPAC คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog - OPAC) เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมที่หน่วยงาน สถาบันหรือแหล่งบริการสารสนเทศนั้นๆ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การสืบค้นสามารถทำได้ง่าย เช่น การค้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ เลขเรียกหนังสือ ซึ่งใช้หลักการสืบค้นเช่นเดียวกับการ สืบค้นด้วยบัตรรายการ
TIP Library ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ WEB OPAC
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก WEB OPAC
แนะนำวิธีการค้นหา (Library Catalog) จาก WEB OPAC
การจองทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การยืมต่อทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
รหัสและรายชื่อห้องสมุด/ประเภททรัพยากร/สถานที่จัดเก็บทรัพยากร
การหาทรัพยากรบนชั้น
การจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากร
 
   
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้ WEB OPAC
 
 

การให้บริการ OPAC ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับให้ผู้มาใช้บริการ ใช้ค้นหาทรัพยากรของห้องสมุด โดยได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับให้บริการ OPAC ประจำอยู่ตามห้องและชั้นต่างๆ ภายในห้องสมุด
นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการ ยังสามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือค้นภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้
ฐานข้อมูล OPAC นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแล้ว ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกห้องสมุด ยังสามารถตรวจสอบรายการทรัพยากร, ยืมต่อผ่านระบบออนไลน์ และจองทรัพยากรห้องสมุดผ่าน Web OPAC ได้ด้วย

 

 

 

สถานที่ที่ใช้ค้นหา

 

ผู้ค้นสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ค้นหาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือจากที่ใดก็ได้ทั่วโลก

 

 

 

ช่องทางการเข้าสู่หน้าจอการค้นหาทรัพยากร

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.library.kku.ac.th/library/ โดยพิมพ์ URL นี้ ลงในช่อง Address
ของ Web Brower จากนั้นให้กด Enter หรือคลิกที่ Go
 

2. จะปรากฏหน้าจอในการค้นหา OPAC ซึ่งผู้ค้นสามารถเลือกสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุดจากทางเลือก ดังนี้
            - ทางเลือกที่ 1 ค้นหนังสือ/สื่อโสตฯ/วารสาร
            - ทางเลือกที่ 2 สืบค้นวารสารไทย

            
ผู้ค้นสามารถเลือกค้นหาแบบง่ายหรือแบบซับซ้อนก็ได้
            - เลือกสืบค้นจากเมนู Quick Search เป็นการค้นหาแบบง่าย ไม่ซับซ้อน เข้าสู่หน้าโฮมของห้องสมุดก็สามารถค้นหาได้ทันที
            - คลิกที่ Advanced Search เพื่อเลือกค้นหาแบบซับซ้อนและสามารถจำกัดขอบเขตการค้นได้มากกว่ารูปแบบ Quick Search และ Basic Search

   
   
  คำอธิบายเมนูและทางเลือกต่างๆ ที่ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลภายในห้องสมุด
 
   
 

 

จากหน้าโฮมให้ คลิกที่ สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด เพื่อเข้าสู่หน้าจอการสืบค้นข้อมูล ดังนี้

 

เมนูสำหรับค้นหา แบ่งออกเป็น 2 เมนูใหญ่

 

1. การค้นหาหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุ ประกอบไปด้วย 9 ทางเลือกสำหรับใช้ค้นหา ได้แก่

 

1. ชื่อผู้แต่ง
2. ชื่อเรื่อง
3. ชื่อวารสาร
4. หัวเรื่อง
5. คำสำคัญ
6. เลขหมู่ระบบ LC
7. เลขหมู่ระบบ NLM
8. เลขหมู่ระบบอื่นๆ และ
9. เลขมาตรฐานสากล     
   

 

  2. การค้นหารายการบรรณานุกรมของวารสารภาษาไทย ประกอบด้วย 5 ทางเลือกสำหรับใช้ค้นหา ได้แก่
 


1. ชื่อผู้แต่ง
2. ชื่อเรื่อง
3. ชื่อวารสาร
4. คำสำคัญ
5. หัวเรื่อง