ชื่อเรื่อง [Title] หมายถึง ชื่อบทความวารสาร เหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่ทราบชื่อบทความที่แน่ชัด หรือต้องทราบประโยคขึ้นต้นของชื่อบทความอย่างถูกต้องชัดเจน
WEB OPAC คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog - OPAC) เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมที่หน่วยงาน สถาบันหรือแหล่งบริการสารสนเทศนั้นๆ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การสืบค้นสามารถทำได้ง่าย เช่น การค้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ เลขเรียกหนังสือ ซึ่งใช้หลักการสืบค้นเช่นเดียวกับการ สืบค้นด้วยบัตรรายการ
TIP Library ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ WEB OPAC
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก WEB OPAC
แนะนำวิธีการค้นหา (Library Catalog) จาก WEB OPAC
การจองทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การยืมต่อทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
รหัสและรายชื่อห้องสมุด/ประเภททรัพยากร/สถานที่จัดเก็บทรัพยากร
การหาทรัพยากรบนชั้น
 
   
แนะนำวิธีการค้นหา (Library Catalog) จาก WEB OPAC
 
   
  ขั้นตอนการค้นหาบทความวารสาร โดยใช้ชื่อบทความวารสาร [Title]
 

ช่องทางการเข้าสู่หน้าจอการค้นหาบทความวารสาร

 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.library.kku.ac.th/library/
โดยพิมพ์ URL นี้ ลงในช่อง Address ของ Web Brower จากนั้นให้กด Enter หรือคลิกที่ Go

จากนั้น ให้คลิกที่ ไทย เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[หรือคลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าโฮมของสำนักวิทยบริการ]


รูปที่ 1

   
   
  จะปรากฏหน้าจอในการค้นหา OPAC หลายรูปแบบ ซึ่งผู้ค้นสามารถเลือกรูปแบบ สำหรับใช้ค้นหาได้ตามความต้องการ ดังนี้
            - คลิกที่ สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด เป็นการค้นหาแบบ Basic Search
            - เลือกสืบค้นจากเมนู Quick Search เป็นการค้นหาแบบง่าย ไม่ซับซ้อน เข้าสู่หน้าโฮมของห้องสมุดก็สามารถค้นหาได้ทันที
            - คลิกที่ Advanced Search เพื่อเลือกค้นหาแบบซับซ้อนและสามารถจำกัดขอบเขตการค้นได้มากกว่ารูปแบบ Quick Search และ Basic Search

รูปที่ 2
   
   
  จากหน้าโฮมให้ คลิกที่ สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด เพื่อเข้าสู่หน้าจอการสืบค้นข้อมูล ดังนี้


รูปที่ 3

   
 

 

 

แสดงหน้าจอการค้นหาบทความวารสาร โดยใช้ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความวารสาร [Title]


รูปที่ 4

   
   
  ขั้นตอนการค้นหาบทความวารสาร
1.กำหนดทางเลือกในการค้นหา เป็น "ชื่อเรื่อง" โดยใช้เม้าท์คลิกที่ลูกศรแล้วเลือกชื่อเรื่อง [Title]
2. พิมพ์คำ/วลี ที่ต้องการค้นหาลงในช่องรับคำค้น เช่น " แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย "     
3. คลิกที่ "ค้นหา" เพื่อให้ระบบเริ่มทำการค้นหาข้อมูล  

รูปที่ 5
   
   
 

แสดงผลการค้นหาบทความวารสาร

 

            - ชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ และปีพิมพ์
            - สถานที่จัดเก็บวารสาร (Main, Nurse, Publhlth, Med, Serial คือ วารสาร)
            - ชื่อวาร ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เนื่องจากผู้ค้นจะต้องจดข้อมูลในแนวนี้ทั้งหมดเพื่อใช้หาวารสารบนชั้น
            - เลขมาตรฐาน
            - หัวเรื่อง สามารถคลิกที่หัวเรื่อง เพื่อเชื่อมโยงไปยังหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อีก

เมื่อต้องการหาบทความบนชั้นให้ปฏิบัติ ดังนี้

             - ให้ตรวจสอบสถานที่ว่าบทความวารสารฉบับนี้จัดเก็บอยู่ที่ห้องสมุดใด
            
- ให้จดชื่อวารสาร, ปีพิมพ์, ฉบับที่พิมพ์, เลขหน้า เพื่อใช้หาวารสารบนชั้น

ทำไมต้องตรวจสอบสถานที่จัดเก็บ?
            เพราะห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น มี จำนวน 13 สาขา ประจำอยู่ตามคณะต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ถูกที่ และรวดเร็ว ควรตรวจสอบสถานที่จัดเก็บก่อนเสมอ

ทำไมต้องจดชื่อวารสารและรายละเอียดที่เป็นดัชนีวารสาร เพื่อหาบทความวารสารบนชั้น?
            
เพราะการจัดเรียงวารสารบนชั้น จะมีระบบการจัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อวารสาร เช่น ก-ฮ หรือ A-Z และไล่เรียงตามปีที่ ฉบับที่พิมพ์ ตามลำดับ นอกจากนี้การให้บริการจะแยกชั้นวารสารฉบับใหม่ และฉบับเก่าออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งบนชั้นวารสารจะมีป้ายบอกรายชื่อวารสารทุกชั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาแก่ผู้ใช้บริการ
(ดูห้องบริการวารสารภาษาไทย) (ดูห้องบริการวารสารภาษาต่างประเทศ)


รูปที่ 6

 


สถานที่ติดต่อ

            ห้องบริการวารสารภาษาไทย อยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)
            ห้องบริการวารสารภาษาต่างประเทศ อยู่ที่ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)

ขั้นตอนวิธีการเข้าใช้บริการ
            - ก่อนค้นหาวารสารบนชั้น ผู้ค้นควรใช้ฐานข้อมูล OPAC เพื่อค้นหาบทความวารสารก่อน เพื่อทราบที่อยู่หรือที่จัดเก็บวารสาร และให้จดชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือนปีที่พิมพ์ เลขหน้า เพื่อใช้ค้นหาวารสารบนชั้น
            - ผู้ค้น สามารถหยิบวารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศ อ่านภายในห้องวารสารได้ กรณี ต้องการนำวารสารไปถ่ายสำเนาเอกสาร หรือยืมออก ให้ติดต่อที่เคาวน์เตอร์บริการวารสาร ชั้น 3 อาคาร 2 ทุกครั้ง