คำสำคัญ หมายถึง คำที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้แทนเนื้อหาของหนังสือ ซึ่งต้องเป็นคำที่สั้นกระทัดรัด ได้ใจความ มีความ เป็นคำนามหรือเป็นศัพท์เฉพาะ ซึ่งการค้นหาด้วยคำสำคัญ หรือ Keyword นี้ จะเป็นการค้นหาคำที่ปรากฏอยู่ในชื่อเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นบริเวณต้นเรื่อง กลางเรื่องหรือท้ายเรื่อง (ทั้งนี้ยกเว้นคำบางคำ เช่น เป็น, ที่, ซึ่ง,อัน,and, from, the, this, what ฯลฯ)
ซึ่งการค้นแบบนี้ เหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อหนังสือที่แน่ชัด หรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับหัวเรื่อง
WEB OPAC คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog - OPAC) เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมที่หน่วยงาน สถาบันหรือแหล่งบริการสารสนเทศนั้นๆ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การสืบค้นสามารถทำได้ง่าย เช่น การค้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ เลขเรียกหนังสือ ซึ่งใช้หลักการสืบค้นเช่นเดียวกับการ สืบค้นด้วยบัตรรายการ
TIP Library ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ WEB OPAC
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก WEB OPAC
แนะนำวิธีการค้นหา (Library Catalog) จาก WEB OPAC
การจองทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การยืมต่อทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
รหัสและรายชื่อห้องสมุด/ประเภททรัพยากร/สถานที่จัดเก็บทรัพยากร
การหาทรัพยากรบนชั้น
 
   
แนะนำวิธีการค้นหา (Library Catalog) จาก WEB OPAC
 
 
  ขั้นตอนการค้นหาทรัพยากรของห้องสมุด โดยใช้คำค้นหรือ Keyword
 

ช่องทางการเข้าสู่หน้าจอการค้นหาทรัพยากร

 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.library.kku.ac.th/library/ โดยพิมพ์ URL นี้ ลงในช่อง Address ของ Web Brower จากนั้นให้กด Enter หรือคลิกที่ Go
จากนั้น ให้คลิกที่ ไทย เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[หรือคลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าโฮมของสำนักวิทยบริการ]


รูปที่ 1

   
   
  จะปรากฏหน้าจอในการค้นหา OPAC หลายรูปแบบ ซึ่งผู้ค้นสามารถเลือกรูปแบบ สำหรับใช้ค้นหาได้ตามความต้องการ ดังนี้
            - คลิกที่ สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด เป็นการค้นหาแบบ Basic Search
            - เลือกสืบค้นจากเมนู Quick Search เป็นการค้นหาแบบง่าย ไม่ซับซ้อน เข้าสู่หน้าโฮมของห้องสมุดก็สามารถค้นหาได้ทันที
            - คลิกที่ Advanced Search เพื่อเลือกค้นหาแบบซับซ้อนและสามารถจำกัดขอบเขตการค้นได้มากกว่ารูปแบบ Quick Search และ Basic Search

รูปที่ 2
   
   
 

ยกตัวอย่าง จากหน้าโฮมให้ คลิกที่ สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด เพื่อเข้าสู่หน้าจอการสืบค้นข้อมูล แบบ Basic Search ดังนี้

 

หรือจะเข้าสู่หน้าจอการค้นหาแบบ Basic Search คลิกที่นี่ได้เลย
แสดงหน้าจอการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด


รูปที่ 3
   
   
 

ขั้นตอนการค้นหาทรัพยากรห้องสมุด
1.กำหนดทางเลือกในการค้นหา เป็น "คำสำคัญ" โดยใช้เม้าท์คลิกที่ลูกศรแล้วเลือกคำสำคัญ (ดูหมายเลข 1 ในรูปที่ 2)
2. พิมพ์ชื่อเรื่องที่ต้องการค้นหาลงในช่องรับคำค้น เช่น "การเขียนรายงาน"     
3. คลิกที่ "ค้นหา" เพื่อให้ระบบเริ่มทำการค้นหาข้อมูล  


รูปที่ 4


 

แสดงผลการค้นหาทรัพยากรห้องสมุด

 

ค้นพบ จำนวน 120 รายการ
ซึ่งบนหน้าจอการแสดงผลข้อมูลนี้ จะให้รายละเอียดต่างๆ เช่น
- ลำดับที่ของเอกสาร
- ช่องสี่เหลี่ยมหน้าชื่อเรื่อง มีไว้สำหรับคลิกเลือกรายการที่ต้องการ เพื่อจัดการข้อมูล เช่น การบันทึก สั่งพิมพ์หรือส่ง E-mail
- แสดงชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, สถานที่จัดเก็บ, ประเภทสิ่งพิมพ์ และปีพิมพ์

หากต้องการดูรายการบรรณานุกรมและรายละเอียดอื่นๆ ให้คลิกที่ ชื่อเรื่องรูปที่ 5

 
 
  กรณีที่ ผลการที่ได้มากเกินไป สามารถที่จะจำกัดขอบเขตการค้นหาได้หลายวิธี เพื่อให้ได้ผลการค้นที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
 

การจำกัดขอบเขตการค้นหา (Limit/Sort Serach)

  4. คลิกที่ Limit/Sort Search เพื่อการจำกัดขอบเขตการค้นหา (Limit Search)
การใช้ Limit เพื่อการค้นหา อาจจะใช้ในกรณีที่ผลการค้นมีจำนวนมากเกินไป หรือใช้เมื่อต้องการจำกัดขอบเขตให้แคบลง เช่น ต้องการจำกัดขอบเขตการค้นหาด้วย ประเภทสิ่งพิมพ์ ปีพิมพ์ เป็นต้น


รูปที่ 6
 
 

  เข้าสู่หน้าจอการจำกัดขอบเขตการค้นหา (Limit Search)
  การจำกัดขอบเขตการค้นหา มีหลายวิธี เช่น เลือกจำกัดขอบเขตเกี่ยวกับภาษา, ผู้แต่ง, ประเภทของวัสดุ, ลักษณะเนื้อหา, สถานที่,ปีที่พิมพ์ เป็นต้น

ยกตัวอย่าง เช่น
5. เลือก จำกัดขอบเขตการค้นหาด้วยปีพิมพ์ จากนั้นให้
6. คลิกที่ Limit/sort items....... เพื่อให้ระบบทำการค้นหา


รูปที่ 7

  แสดงผลลัพธ์ หลังการ Limit การค้น
 

แสดงผลลัพธ์ที่ค้นได้ จากผลลัพธ์เดิมก่อนการ Limit มีจำนวน 120 รายการ ภายหลังการ Limit เหลือเพียง 33 รายการ
7. คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายการบรรณานุกรมและรายละเอียดอื่นๆ สำหรับเป็นข้อมูลที่จะนำไปหาหนังสือบนชั้น


รูปที่
8

 
 
  หน้าจอนี้ จะให้รายละเอียด เพื่อใช้ในการหาหนังสือบนชั้น
  รูปที่ 8 แสดงรายละเอียดต่างๆ บทหน้าจอ
 

แสดงข้อมูล : ชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, ผู้แปล, สำนักพิมพ์, ปีพิมพ์
            8. สถานที่จัดเก็บหนังสือ, ประเภทสิ่งพิมพ์ (Main คือ สำนักวิทยบริการ, Fiction คือ นวนิยาย)
            9. เลขเรียกหนังสือ
            10. สถานภาพ
            รายละเอียดอื่นๆ ของหนังสือ เช่น ฉบับพิมพ์, รูปเล่ม, ผู้แต่งร่วม, ชื่อเรื่องเพิ่มเติมและเลขมาตรฐานหนังสือ (ISBN)เมื่อต้องการหาหนังสือบนชั้น ให้ปฏิบัติ ดังนี้

            -ให้ตรวจสอบสถานที่ว่าหนังสือจัดเก็บอยู่ที่ห้องสมุดใด
            - เลขหมู่ (Call Number) ให้จดเลขหมู่เพื่อไปหาหนังสือบนชั้น ดูที่ (การหาหนังสือบนชั้น)
    - สถานภาพ ดูว่าหนังสือที่ต้องการอยู่ที่ชั้นหรือไม่ ดูที่ (รหัสห้องสมุดและสถานที่จัดเก็บและรหัสทรัพยากร)

ทำไมต้องตรวจสอบสถานที่จัดเก็บ ?
    เพราะห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น มี จำนวน 13 สาขา ประจำอยู่ตามคณะต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้สามารถตามตัวเล่มได้ถูกที่ และรวดเร็ว ควรตรวจสอบสถานที่จัดเก็บก่อนเสมอ


รูปที่ 9

 
  การจัดการผลลัพธ์ เพื่อจัดเก็บ สั่งพิมพ์หรือส่งทาง E-mail
  การเลือกรายการที่ต้องการ (Marked Record) เพื่อจัดการข้อมูล เช่น พิมพ์ บันทึก ส่งทาง E-mail เป็นต้น
  คลิกตรงช่องสี่เหลี่ยม เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ เพื่อสั่งพิมพ์/บันทึกข้อมูล/ส่ง E-mail
รูปที่ 10
 
  การ Export ไฟล์ข้อมูลที่เลือกไว้
  ให้ใช้เม้าท์คลิกที่ Export Save
รูปที่ 11
 
  การส่งข้อมูลรายการบรรณานุกรม ทาง E-mail เพื่อจัดเก็บไว้ใช้งานหรือใช้ในการอ้างอิง
  4. เลือกรูปแบบข้อมูล ซึ่งมีหลายแบบ เช่น Full Display เป็นการแสดงข้อมูลแบบเต็มทุกรายการ, ส่วน Brief Display เป็นการแสดงข้อมูลอย่างย่อ และ MARC เป็นการแสดงข้อมูลแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม
5. พิมพ์ E-mail Address
6. คลิก Submit เพื้อจัดส่งข้อมูล
รูปที่ 12
 
  การจัดเก็บข้อมูล
  เลือกรูปแแบบ
8. เลือก Local
9. คลิก Submit เพื่อจัดเก็บข้อมูล

รูปที่ 13