WEB OPAC คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog - OPAC) เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมที่หน่วยงาน สถาบันหรือแหล่งบริการสารสนเทศนั้นๆ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การสืบค้นสามารถทำได้ง่าย เช่น การค้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ เลขเรียกหนังสือ ซึ่งใช้หลักการสืบค้นเช่นเดียวกับการ สืบค้นด้วยบัตรรายการ
TIP Library ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ WEB OPAC
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก WEB OPAC
แนะนำวิธีการค้นหา (Library Catalog) จาก WEB OPAC
การจองทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การยืมต่อทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
รหัสและรายชื่อห้องสมุด/ประเภททรัพยากร/สถานที่จัดเก็บทรัพยากร
การหาทรัพยากรบนชั้น
 
   
แนะนำวิธีการค้นหา (Library Catalog) จาก WEB OPAC
 

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีทรัพยากรหลากหลายประเภทและครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนั้น เพื่อให้การจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมีความสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ ห้องสมุดจึงได้นำระบบการจัดหมวดหมู่ มาใช้ 2 ระบบใหญ่ ๆ ได้แก่ ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน LC (Library of Congress) และห้องสมุดในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่วนใหญ่จะใช้การจัดหมวดหมู่แบบ NLM (Number Library of Medical)
            
การค้นหาด้วยเลขเรียกหนังสือหรือเลขหมู่ระบบ LC จะใช้ในกรณีที่ทราบเลขเรียกหนังสือ ที่จัดเก็บอยู่ในห้องสมุด ซึ่งบางครั้งการใช้หนังสือ กรณีที่จำชื่อผู้แต่ง หรือชื่อเรื่องไม่ได้ แต่จำเลขหมู่ได้หรือได้จดบันทึกเลขหมู่ของหนังสือไว้ ก็สามารถนำมาใช้ค้นหาได้

 
  ขั้นตอนการค้นหาทรัพยากรของห้องสมุด โดยใช้เลขเรียกหนังสือในระบบ LC (Library of Congress)
   
 

ช่องทางการเข้าสู่หน้าจอการค้นหาทรัพยากร

 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.library.kku.ac.th/library/ โดยพิมพ์ URL นี้ ลงในช่อง Address ของ Web Brower จากนั้นให้กด Enter หรือคลิกที่ Go
จากนั้น ให้คลิกที่ ไทย เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[หรือคลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าโฮมของสำนักวิทยบริการ]


รูปที่ 1

   
   
  จะปรากฏหน้าจอในการค้นหา OPAC หลายรูปแบบ ซึ่งผู้ค้นสามารถเลือกรูปแบบ สำหรับใช้ค้นหาได้ตามความต้องการ ดังนี้
            - คลิกที่ สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด เป็นการค้นหาแบบ Basic Search
            - เลือกสืบค้นจากเมนู Quick Search เป็นการค้นหาแบบง่าย ไม่ซับซ้อน เข้าสู่หน้าโฮมของห้องสมุดก็สามารถค้นหาได้ทันที
            - คลิกที่ Advanced Search เพื่อเลือกค้นหาแบบซับซ้อนและสามารถจำกัดขอบเขตการค้นได้มากกว่ารูปแบบ Quick Search และ Basic Search

รูปที่ 2
   
 

 

ยกตัวอย่าง จากหน้าโฮมให้ คลิกที่ สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด เพื่อเข้าสู่หน้าจอการสืบค้นข้อมูล แบบ Basic Search ดังนี้

 

หรือจะเข้าสู่หน้าจอการค้นหาแบบ Basic Search คลิกที่นี่ได้เลย
แสดงหน้าจอการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด


รูปที่ 3
   
   
 

ขั้นตอนการค้นหาทรัพยากรห้องสมุด
1.กำหนดทางเลือกในการค้นหา เป็น "เลขหมู่ระบบ LC" โดยใช้เม้าท์คลิกที่ลูกศร แล้วเลือกเลขหมู่ระบบ LC
2. พิมพ์ชื่อเรื่องที่ต้องการค้นหาลงในช่องรับคำค้น เช่น "TK5105.875.I57 ก359 2545 "     
3. คลิกที่ "ค้นหา" เพื่อให้ระบบเริ่มทำการค้นหาข้อมูล  


รูปที่ 4

 
 
  แสดงรายการบรรณานุกรมและรายละเอียดอื่นๆ ของหนังสือ
  แสดงข้อมูล : ชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, สถานที่พิมพ์, สำนักพิมพ์ และปีพิมพ์ ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ
  เมื่อต้องการหาหนังสือบนชั้น ให้ตรวจสอบข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยม ได้แก่
  - สถานที่ ให้ตรวจสอบว่าหนังสือจัดเก็บอยู่ที่ห้องสมุดใด
  จากตัวอย่าง รูปที่ 5 : Main, stack หมายถึง สิ่งพิมพ์เล่มนี้จัดเก็บอยู่ที่หอสมุดกลาง เป็นหนังสือทั่วไป ซึ่งมีอยู่ 2 เล่ม อีกเล่มจะอยู่ที่ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย
  - เลขหมู่ (Call Number) ให้จดเลขหมู่เพื่อไปหาหนังสือบนชั้น ดูที่ (การหาหนังสือบนชั้น)
  จากตัวอย่าง รูปที่ 5 : เลขหมู่ คือ TK5105.875.I57 ก359 2545
  - สถานภาพ ดูว่าหนังสือที่ต้องการอยู่ที่ชั้นหรือไม่ ดูที่ (รหัสห้องสมุดและสถานที่จัดเก็บและรหัสทรัพยากร)
  จากตัวอย่าง รูปที่ 5 : สถานภาพ คือ ดูที่ชั้น แสดงว่า หนังสือยังอยู่ที่ชั้น ไม่ได้ถูกยืมออก สามารถไปหยิบหนังสือที่ชั้นได้เลย

  ทำไมต้องตรวจสอบสถานที่จัดเก็บ ?
    
เพราะห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น มี จำนวน 13 สาขา ประจำอยู่ตามคณะต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้สามารถตามตัวเล่มได้ถูกที่ และรวดเร็ว ควรตรวจสอบสถานที่จัดเก็บก่อนเสมอ


รูปที่ 5