WEB OPAC คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog - OPAC) เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมที่หน่วยงาน สถาบันหรือแหล่งบริการสารสนเทศนั้นๆ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การสืบค้นสามารถทำได้ง่าย เช่น การค้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ เลขเรียกหนังสือ ซึ่งใช้หลักการสืบค้นเช่นเดียวกับการ สืบค้นด้วยบัตรรายการ
TIP Library ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ WEB OPAC
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก WEB OPAC
แนะนำวิธีการค้นหา (Library Catalog) จาก WEB OPAC
การจองทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การยืมต่อทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
รหัสและรายชื่อห้องสมุด/ประเภททรัพยากร/สถานที่จัดเก็บทรัพยากร
การหาทรัพยากรบนชั้น
 
 
 
รหัสและรายชื่อห้องสมุด/ประเภททรัพยากร/สถานที่จัดเก็บทรัพยากร
  การตรวจสอบรหัสทรัพยากรและรหัสห้องสมุด
การตรวจสอบรหัสทรัพยากร รหัสห้องสมุด สถานที่จัดเก็บทรัพยากร จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องอีกด้วย
   
 

รหัสทรัพยาการและรหัสห้องสมุด

รหัสของห้องสมุด

รหัสห้องสมุด
ชื่อห้องสมุด
Main
หอสมุดกลาง
Agr
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์    
Ams
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย
Arc
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Dent
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
Edu
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
Eng
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
Med
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
Nurse
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
Publ hlth
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์
Phar
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
RDI
ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา
Vet Med
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
Nongkhai
ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย
Mangt. ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ
 
ประเภทของทรัพยากรและชื่อทรัพยากร
ประเภททรัพยากร
ชื่อทรัพยากร
Doc
เอกสาร
Fiction
นวนิยาย/เรื่องสั้น
Pro.re.
รายงานของนักศึกษา (Project Report)
Reference
หนังสืออ้างอิง
Research
รายงานวิจัย
Reserve
หนังสือสำรอง
Serial
วารสาร
Stack
หนังสือทั่วไป
Standard
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
Thesis
วิทยานิพนธ์
American Corner
ห้องอเมริกันศึกษา
Old Stack หนังสือใช้น้อย
SET Corner หนังสือในห้องอเมริกันศึกษา
Japanese Corner หนังสือมุมภาษาญี่ปุ่น
Juv. หนังสือมุมเด็กและเยาวชน
AV โสตทัศนวัสด
   

 
สถานที่จัดเก็บทรัพยากรห้องสมุด ครอบคลุมเฉพาะในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทของหนังสือ (อักษรย่อ)
สถานที่จัดเก็บ
หนังสือ American Corner ชั้น 2 อาคาร 1 ห้อง American Corner
เอกสาร (เอกสาร/doc) ห้องด้านหลังเคาร์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
หนังสืออ้างอิง (อ./Ref.)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จุลสาร, กฤตภาคข่าว
ชั้น 2 อาคาร 1 ห้องอ้างอิง
นวนิยาย/เรื่องสั้น (นว/รส/Fic) ชั้น 2 อาคาร 1 ห้องนวนิยาย
โสตทัศนวัสดุ (AV) ชั้น 3 อาคาร 1 ห้องบริการโสตทัศนศึกษา
วารสารภาษาไทย (Serial) ชั้น 2 อาคาร 2 ห้องวารสารภาษาไทย
วารสารภาษาต่างประเทศ (Serial) ชั้น 3 อาคาร 2 ห้องวารสารภาษาต่างประเทศ
วารสารฉบับย้อนหลังภาษาต่างประเทศก่อนปี ค.ศ. 1995 จัดเก็บที่ ชั้น 1 อาคาร 2 ห้องวารสารเก่า หากต้องการใช้โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ ยืม-คืน วารสาร ชั้น 3 อาคาร 2
หนังสือทั่วไป (stack)
หมวด A-P ชั้น 5 อาคาร 2 ห้องหนังสือสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวด Q-Z ชั้น 6 อาคาร 2 ห้องหนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือมุมภาษาญี่ปุ่น อยู่ชั้น 5 อาคาร 2 [ห้องหนังสือสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
หนังสือมุมเด็ก อยู่ชั้น 2 อาคาร 1 [ข้างห้องอเมริกันศึกษา]
รายงานวิจัย (วจ/Res)
วิทยานิพนธ์ (วพ/Thesis)
หมวด A-P [สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] อยู่ชั้น 4 อาคาร 2 ด้านทิศตะวันออก
รายงานวิจัย (วจ/Res)
วิทยานิพนธ์ (วพ/Thesis)
Project Report (Pro.Re.)
หมวด Q-Z [สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] อยู่ชั้น 4 อาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
หนังสือใช้น้อย (Old Stack] เป็นชั้นปิดหากต้องการใช้
ติดต่อเจ้าหน้าที่ (หมวด A-P ชั้น 5, หมวด A-Z ชั้น 6 อาคาร 2)
   
   
สถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ
Status (สถานภาพ)
ความหมาย
DUE dd-mm-yy หนังสือนี้ถูกยืมออก มีกำหนดส่งตามวันที่ที่ระบุ
DUE dd-mm-yy +…HOLD หนังสือนี้ถูกยืมออกและมีผู้จองต่อ
MISSING หนังสือเล่มนี้หายไปแล้ว
BILLED อยู่ระหว่างติดตามทวงถาม
LIB USE ONLY หนังสือนี้ให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น
IN REPAIR หนังสือนี้ชำรุดส่งซ่อมแซมที่ห้องซ่อมและบำรุงรักษา
ON SEARCH ยังหาหนังสือไม่พบ
IN TRANSIT อยู่ระหว่างรอการคืนหนังสือ
CLMS RETD หนังสืออาจคืนแล้วแต่ยังไม่พบตัวเล่ม
CHK SHELVES ตรวจสอบตัวเล่มที่ชั้นหนังสือ
ON HOLDSHELF หนังสือนี้มีผู้จองไว้และอยู่บนชั้นหนังสือจอง
LOST AND PAID หนังสือหายและซื้อคืนแล้ว
JUST RETURNED หนังสือนี้เพิ่งรับคืนและอยู่ระหว่างรอขึ้นชั้นหนังสือ
STAFF ONLY ใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
IN PROCESS อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน
ON DISPLAY อยู่ระหว่างการจัดนิทรรศการ
CONTACT LIBRARIAN ติดต่อบรรณารักษ์
CAT. PROCESS หนังสือนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานเทคนิค
   
   
สถานภาพของทะเบียนวารสาร
Status (สถานภาพ)
ความหมาย
EXPECTED วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่คาดว่าจะได้รับ
ARRIVED วารสารฉบับนี้ได้รับแล้ว
PARTIAL วารสารแต่ละฉบับ (Issue) ของระเบียนลงรับวารสารเดียวกัน
มีมากกว่า 1 ฉบับ (Copy) แต่ได้รับไม่ครบตามจำนวน
MISSING วารสารฉบับนี้หายไปแล้ว
BOUND วารสารเย็บเล่มแล้ว
TO BIND วารสารอยู่ระหว่างการเย็บเล่ม
BND PREP วารสารอยู่ระหว่างการเตรียมเย็บเล่ม
REMOVED วารสารฉบับนี้ถูกคัดออก
OUT OF PRINT วารสารฉบับนี้ไม่ได้รับเนื่องจากวารสารหมด
UNAVAILABLE วารสารฉบับนี้ไม่ได้รับ
NOT PUBLISHED วารสารฉบับนี้ไม่จัดพิมพ์
LATE วารสารฉบับนี้มาช้ากว่าเวลาที่กำหนด
CLAIMED วารสารฉบับนี้อยู่ระหว่างติดตามทวงถาม
 

สถานภาพและสถานที่จัดเก็บวารสารในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทของทรัพยากร
ชื่อทรัพยากร
สถานที่จัดเก็บ
ทำดัชนี hm วารสารอยู่ระหว่างการทำดัชน ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ ติดต่อ คุณละออ ข้อยุ่น
กลุ่มภารกิจฯ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ติดต่อในเวลาราชการ 08.30-16.00 น.
ทำดัชนี sc วารสารอยู่ระหว่างการทำดัชน ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ ติดต่อ คุณมาธูร ศาสตรวาทิต
กลุ่มภารกิจฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ติดต่อในเวลาราชการ 08.30-16.00 น.
ทำดัชนี hs วารสารอยู่ระหว่างการทำดัชน ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ ติดต่อ สีรุ้ง พลธานี
กลุ่มภารกิจฯ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ติดต่อในเวลาราชการ 08.30-16.00 น.
รอทำดัชน วารสารอยู่ระหว่างรอพิจารณาส่งทำดัชนี ชั้น 3 อาคาร 2 ติดต่อเคาน์เตอร์ ยืม- คืน วารสาร
ส่งสแกน วารสารอยู่ระหว่างส่งสแกนหน้าสารบัญ ชั้น 2 อาคาร 2 ติดต่อ คุณสุพิน อุดมผล
อยู่หอสมุดกลาง วารสารเวียนอยู่ระหว่างนำส่งห้องสมุดคณะ ชั้น 3 อาคาร 2 ติดต่อเคาน์เตอร์ ยืม- คืน วารสาร
มีซ้ำ 1 ฉบับ วารสารฉบับเดียวกันมี 2 ฉบับ ชั้น 3 อาคาร 2 ติดต่อเคาน์เตอร์ ยืม- คืน วารสาร
มีแผ่น ซีดี-รอม แผ่น ซีดี-รอม ได้รับพร้อมตัวเล่มวารสาร ชั้น 3 อาคาร 2 ติดต่อเคาน์เตอร์ ยืม- คืน วารสาร
ห้องเตรียมเย็บเล่ม วารสารอยู่ระหว่างการเตรียมเย็บเล่ม ชั้น 3 อาคาร 2 ติดต่อเคาน์เตอร์ ยืม- คืน วารสาร
เย็บเล่มห้องซ่อม วารสารอยู่ระหว่างการเย็บเล่ม ชั้น 1 อาคาร 1 ติดต่อ ห้องซ่อม และบำรุงรักษา

หมายเหตุ
วารสารฉบับย้อนหลังภาษาต่างประเทศก่อนปี ค.ศ. 1995
จัดเก็บที่ ชั้น 1 อาคาร 2 ห้องวารสารเก่า
หากต้องการใช้โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ ยืม-คืน วารสาร ชั้น 3 อาคาร 2