การค้นหา (Library Catolog) จาก WEB OPAC
การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้ Web OPAC มีเมนูการค้นหาแยกตามประเภทของทรัพยากรออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. การสืบค้นรายการหนังสือและสื่อต่างๆ
เป็นหน้าจอการค้นหา สิ่งพิมพ์ประเภท หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง งานวิจัย วิทยานิพนธ์ Project Report เรื่องสั้น นวนิยาย ฯลฯ ตลอดจนสื่อโสตทัศนศึกษาต่างๆ เช่น เทป ซีดีรอม สไลด์ ฯลฯ ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ
2. การสืบค้นบทความวารสารไทย
เป็นหน้าจอการค้นหาสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องหรือวารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ

 

WEB OPAC คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog - OPAC) เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมที่หน่วยงาน สถาบันหรือแหล่งบริการสารสนเทศนั้นๆ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การสืบค้นสามารถทำได้ง่าย เช่น การค้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ เลขเรียกหนังสือ ซึ่งใช้หลักการสืบค้นเช่นเดียวกับการ สืบค้นด้วยบัตรรายการ
TIP Library ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ WEB OPAC
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก WEB OPAC
แนะนำวิธีการค้นหา (Library Catalog) จาก WEB OPAC
การจองทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การยืมต่อทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
รหัสและรายชื่อห้องสมุด/ประเภททรัพยากร/สถานที่จัดเก็บทรัพยากร
การหาทรัพยากรบนชั้น
 
 
แนะนำวิธีการค้นหา (Library Catalog) จาก WEB OPAC
 
 

วิธีค้นหาทรัพยากรห้องสมุด โดยใช้ WEB OPAC แบ่งออกเป็น 2 เมนุค้นหาหลักๆ ได้แก่

 

1. การสืบค้นรายการหนังสือและสื่อต่างๆ มีทางเลือกในการค้นหา เช่น

 

1.1 ค้นหาจากชื่อผู้แต่ง [Auther]
1.2 ค้นหาจากชื่อเรื่อง [Title]
1.3 ค้นหาจากชื่อวารสาร [Title Journal]
1.4 ค้นหาจากหัวเรื่อง [Subject]
1.5 ค้นหาจากคำสำคัญ [Keyword]
1.6 ค้นหาด้วยเลขหมู่ระบบ LC [library of Congress]
1.7 ค้นหาด้วยเลขหมู่ระบบ NLM [Number Library of Medical]

  2. การสืบค้นบทความวารสารไทย มีทางเลือกในการค้นหา เช่น
  2.1 ค้นหาจากชื่อผู้แต่ง [Auther]
2.2 ค้นหาจากชื่อเรื่อง [Title]
2.3 ค้นหาจากชื่อวารสาร [Title Journal]
2.4 ค้นหาจากคำสำคัญ [Keyword]
2.5 ค้นหาจากหัวเรื่อง [Subject]