WEB OPAC คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog - OPAC) เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมที่หน่วยงาน สถาบันหรือแหล่งบริการสารสนเทศนั้นๆ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การสืบค้นสามารถทำได้ง่าย เช่น การค้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ เลขเรียกหนังสือ ซึ่งใช้หลักการสืบค้นเช่นเดียวกับการ สืบค้นด้วยบัตรรายการ
TIP Library ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ WEB OPAC
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก WEB OPAC
แนะนำวิธีการค้นหา (Library Catalog) จาก WEB OPAC
การจองทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การยืมต่อทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
รหัสและรายชื่อห้องสมุด/ประเภททรัพยากร/สถานที่จัดเก็บทรัพยากร
การหาทรัพยากรบนชั้น
การจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากร
 
 
การยืมต่อทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์            (ดาวน์โหลดเอกสารการหาหนังสือบนชั้นไว้อ่านได้ที่นี่จ้า เป็นไฟล์ PDF)
 


   
 

การยืมต่อด้วยตนเองมีเงื่อนไขดังนี้
           - ต้องทำการยืมต่อในวันที่ครบกำหนดส่ง หรือก่อนวันครบกำหนดส่งคืน 3 วัน เช่น ถ้าครบกำหนดส่งคืนวันที่ 24-03-12 หากต้องการยืมต่อ ผู้ยืมต้องทำการยืมต่อในวันที่ 22-24 มี.ค. 55 จะทำก่อนหรือหลังจากนี้ไม่ได้
           - ยืมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียว หากยังต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่อ ให้นำหนังสือมาส่งที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนห้องสมุดที่เป็นเจ้าของทรัพยากร เพื่อทำการยืมใหม่อีกครั้ง
           - ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดต่างๆ ได้ทั้ง 13 ห้องสมุด โดยระยะเวลาการยืมนั้นจะแตกต่างไปตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ
           - ระบบไม่อนุญาตให้ทำการยืมต่อได้ 4 กรณี ดังนี้
           1. เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดส่ง (Over Due)
           2. มีผู้อื่นทำการจองไว้ (+.... Hold)
           3. ทำการยืมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปแล้ว 1 ครั้ง (too many renewals)
           4. ต้องทำการยืมต่อในวันที่ครบกำหนดส่ง หรือก่อนวันครบกำหนดส่งคืน 3 วัน และบางห้องสมุด ไม่อนุญาตให้ยืมต่อล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดส่ง

   
   
  Step 1 เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ
             1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.library.kku.ac.th/library/ โดยพิมพ์ URL นี้ ลงในช่อง Address ของ Web Brower จากนั้นให้กด Enter หรือคลิกที่ Go
           2. คลิกที่ ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อด้วยตนเอง
   
   
                      Step 2 การ Login เข้าสู่ระบบสมาชิกของห้องสมุด "My Account"
   
   
  เมื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกของห้องสมุด "My Account" ได้สำเร็จจะปรากฏหน้าจอดังนี้


  Step 3 ขั้นตอนการยืมต่อด้วยตนเองทางออนไลน์
  ภาพด้านล่างนี้ คือ รายการทรัพยากรที่ยืมออกจากห้องสมุด หากต้องการยืมต่อให้ดำเนินการ ดังนี้

  8. จะปรากฏหน้าจอให้ยืนยันการยืมต่อ หากท่านต้องการยืมต่อ ให้คลิก Yes หรือหากไม่ต้องการ ให้คลิก No