WEB OPAC คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog - OPAC) เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมที่หน่วยงาน สถาบันหรือแหล่งบริการสารสนเทศนั้นๆ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การสืบค้นสามารถทำได้ง่าย เช่น การค้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ เลขเรียกหนังสือ ซึ่งใช้หลักการสืบค้นเช่นเดียวกับการ สืบค้นด้วยบัตรรายการ
TIP Library ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ WEB OPAC
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก WEB OPAC
แนะนำวิธีการค้นหา (Library Catalog) จาก WEB OPAC
การจองทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การยืมต่อทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
รหัสและรายชื่อห้องสมุด/ประเภททรัพยากร/สถานที่จัดเก็บทรัพยากร
การหาทรัพยากรบนชั้น
การจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากร
 
 
           การจองหนังสือหรือทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์            (ดาวน์โหลดเอกสารการจองหนังสือไว้อ่านได้ที่นี่จ้า เป็นไฟล์ PDF)
   
              การจองหนังสือหรือทรัพยากรต่างๆ ของห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ เป็นการจองทรัพยากรของห้องสมุดไว้สำหรับอ่านหรือยืมออกนอกห้องสมุด ซึ่งทรัพยากรรายการที่ต้องการจองนั้น จะต้องเป็นรายการทรัพยากรที่ถูกยืมออกไปแล้วเท่านั้น จึงจะทำการจองได้

สมาชิกของห้องสมุด สามารถจองหนังสือผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้
            1. หนังสือที่ต้องการจอง ต้องเป็นหนังสือที่มีผู้อื่นยืมไปก่อนแล้ว จึงจะทำการจองได้
            2. การจองสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Web OPAC หรือขอใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ
เพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มข.
            3. การรับหนังสือที่จองของหอสมุดกลาง ให้ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ
โดยห้องสมุดจะเก็บหนังสือไว้บนชั้นจอง
ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่รับคืน หากผู้จองไม่มารับตามกำหนด ห้องสมุดจะนำหนังสือขึ้นชั้นให้บริการตามปกติ
            4. ห้องสมุดจะมีระบบแจ้งเตือนหนังสือที่จองไว้ ทางอีเมล์ ซึ่งจะเป็นอีเมลล์ที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลของ OPAC โดยสมาชิกของ
ห้องสมุดสามารถแจ้งเปลี่ยนได้ที่เคาว์เตอร์บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย หรือสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์

หมายเหตุ
จองหนังสือของห้องสมุดคณะใดไว้ ก็ให้ไปติดต่อขอรับหนังสือที่ห้องสมุดคณะนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้จองต้องตรวจสอบรายการก่อนว่าหนังสือที่ตนจองจัดเก็บอยู่ที่ห้องสมุดใด เพราะถ้าไปติดต่อผิดที่ก็จะทำให้เสียเวลา และไม่ได้หนังสือตามที่ต้องการ


Step 1 การเข้าสู่หน้าจอ เพื่อค้นหาข้อมูลของห้องสมุด จาก OPAC หรือ Web OPAC

            1. เข้าไปที่ www.library.kku.ac.th/library เพื่อค้นหาทรัพยากรของห้องสมุด
            2. คลิกเลือกค้นหาหนังสือ/สื่อโสตฯ/วารสาร ด้วย Web OPAC
            3. กำหนดทางเลือกในการค้นหา เช่น ค้นหาโดยใช้ ชื่อเรื่อง (หมายถึงชื่อของหนังสือหรือสิ่งพิมพ์)
            4. พิมพ์คำค้น คือ การตลาดสำหรับภาครัฐ
            5. คลิก
ค้นหา

 
   
   
 

Step 2 ขั้นตอนการส่งคำขอจองหนังสือหรือทรัพยากรของห้องสมุด
           
6. รายการที่สามารถจองได้ คือรายการที่ถูกยืมออก เช่น รายการที่ 1 หนังสือหมวด SB472 ร192 2546 กำหนดส่งคืน 15-05-12
           7. เมื่อต้องการจองรายการนี้ ให้คลิกที่ Request

   
 
   
   
             8. จะปรากฏหน้าจอให้กรอก ชื่อ-สกุล และบาร์โค้ตบนบัตรนักศึกษา/บุคลากร
           9. คลิกที่ Submit
 
   
   
             จะปรากฏหน้าจอหนี้ ให้คลิกที่ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการจอง ดังภาพ
           10. คลิกที่ Request Selected Item เพื่อส่งคำขอจองหนังสือรายการดังกล่าว

 
   
   
  หมายเหตุ
          
เมื่อคลิกที่ Request Selected Item จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการคำขอจองหนังสือ ดังภาพด้านล่างนี้ ซึ่งห้องสมุดจะทำการรับจองหนังสือตามคำขอดังกล่าว ภายใน 24 ชั่วโมง
 
   
   
  Step 3 การตรวจสอบรายการหนังสือหรือทรัพยากรของห้องสมุดที่ส่งคำขอจองเอาไว้
           ขั้นตอนการตรวจสอบรายการจองผ่านระบบออนไลน์
           1. เข้าไปที่ www.library.kku.ac.th/library
           2. คลิกตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อด้วยตนเอง เพื่อ Login เข้าสู่ระบบสมาชิกฯ โดยกรอกชื่อ-สกุลและบาร์โค้ต
 
   
   
            3. จะปรากฏหน้าจอให้ Login เข้าสู่ระบบสมาชิก "My Account" เพื่อตรวจสอบรายการจอง โดยให้กรอก ชื่อ-นามสกุล และบาร์โค้ตบนบัตรนักศึกษา/บุคลากร ลงในช่องว่าง
          4. เมื่อคลิกที่ Submit
 
   
   
            5. จะปรากฏหน้าจอนี้ ให้คลิกที่เข้าที่ 1 requests (จอง)
 
   
   
            จะปรากฏรายการที่จองไว้ คือ + 1 จอง