WEB OPAC คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog - OPAC) เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมที่หน่วยงาน สถาบันหรือแหล่งบริการสารสนเทศนั้นๆ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การสืบค้นสามารถทำได้ง่าย เช่น การค้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ เลขเรียกหนังสือ ซึ่งใช้หลักการสืบค้นเช่นเดียวกับการ สืบค้นด้วยบัตรรายการ
TIP Library ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ WEB OPAC
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก WEB OPAC
แนะนำวิธีการค้นหา (Library Catalog) จาก WEB OPAC
การจองทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การยืมต่อทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
รหัสและรายชื่อห้องสมุด/ประเภททรัพยากร/สถานที่จัดเก็บทรัพยากร
การหาทรัพยากรบนชั้น
การจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากร
 
   
การหาทรัพยากรบนชั้น            (ดาวน์โหลดเอกสารการหาหนังสือบนชั้นไว้อ่านได้ที่นี่จ้า เป็นไฟล์ PDF)
 
   
  Step 1 ต้องค้นหาข้อมูลก่อน!! โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "OPAC หรือ WebOPAC"
  1. เข้าไปที่ http://www.library.kku.ac.th/library/opac/opac.php เพื่อค้นหาหนังสือทั่วไป งานวิจัย วิทยานิพนธ์ Project Report บทความวารสาร หรือสื่อโสตทัศนวัสดุ ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ของห้องสมุดก่อน เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว ให้เข้าสู่ Step 2
   
  Step 2 ตรวจสอบรายการ เช่น สถานที่ เลขหมู่หรือเลขเรียกหนังสือ และสถานภาพ
         
    เพื่อจะได้ทราบว่าจัดเก็บอยู่ที่ห้องสมุดใด เลขหมู่อะไรและอยู่ที่ชั้นหรือถูกยืมออก


รูปที่ 1

   
 

คำอธิบายและรายละเอียดต่างๆ

  สถานที่ (LOCATION) หมายถึง ห้องสมุดที่จัดเก็บทรัพยากรรายการนั้นๆ และประเภททรัพยากร ---> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เลขหมู่ (Call Number) หมายถึง เลขเรียกหนังสือ ---> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สถานภาพ (STATUS) หมายถึง สถานภาพของหนังสือ ณ ปัจจุบัน---> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

              2.1 เมื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้แล้ว ให้ตรวจสอบรายการ เช่น สถานที่, เลขหมู่หรือเลขเรียกหนังสือและสถานภาพก่อน!! นะคร๊ะ
                  - ตรวจสอบสถานที่ เพื่อให้ทราบว่า หนังสือหรือทรัพยากรที่ต้องการจัดเก็บไว้ที่ห้องสมุดใด เพราะสิ่งพิมพ์ที่ค้นหาเหล่านี้จะถูกจัดเก็บอยู่ในหอสมุดกลางและห้องสมุดประจำคณะต่างๆ ในสังกัดของสำนักวิทยบริการอีก 13 แห่ง หากไม่ตรวจสอบก่อน อาจไปหาผิดที่ เสียแรง เสียเวลาค่ะ
                  - ตรวจสอบสถานภาพว่า หนังสือหรือทรัพยากรที่ต้องการถูกยืมออกหรือไม่ หรือยังให้บริการอยู่
บนชั้น หรือส่งซ่อม ฯลฯ และเมื่อมั่นใจแล้วว่าหนังสืออยู่ที่ห้องสมุดใด และยังอยู่บนชั้นพร้อมให้บริการ ในลำดับต่อไป
                  - เลขหมู่หรือเลขเรียกหนังสือ ให้จดเลขหมู่หรือเลขเรียกหนังสือ เพื่อไปหยิบหนังสือหรือ
ทรัพยากรบนชั้น

            2.2 จากภาพด้านบน เมื่อตรวจสอบสถานที่แล้ว พบว่า เอกสารจัดเก็บอยู่ที่ Main คือ หอสมุดกลาง เป็นหนังสือ 1 เล่ม เป็นสื่อโสตทัศนวัสดุ 2 รายการ และจัดเก็บอยู่ที่ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 เล่ม เป็นสื่อโสตทัศนวัสดุ 2 รายการ สถานภาพ คือ ดูที่ชั้น แสดงว่า หนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุให้บริการอยู่บนชั้น ส่วนคำว่า จัดหมวดหมู่ฯ คือยังอยู่ในขั้นตอนของการจัดหมวดหมู่ ปัจจุบันยังไม่ได้นำออกให้บริการบนชั้น เป็นต้น

           
      เมื่อได้คำตอบแล้ว ผู้ค้นก็สามารถเลือกที่จะไปใช้บริการได้ทุกห้องสมุดในสังกัดของสำนักวิทยบริการ จากนั้นก็จดเลขหมู่ เช่น QA76.5 ร495 2544 แล้วไปหยิบหนังสือบนชั้นด้วยตนเอง แต่หากเป็นสื่อโสตฯ ที่หอสมุดกลางจะให้บริการแบบชั้นปิด ผู้ค้นต้องจดเลขหมู่ไปให้เจ้าหน้าที่ เพื่อหยิบสื่อฯ ให้ (ไม่ต้องหยิบเองนะคะ)

           
      กรณี ผู้ค้นจะไปหยิบหนังสือหมวด QA76.5 ร495 2544 ที่หอสมุดกลางจะไปที่ชั้นไหนล่ะ? เพราะในนี้ไม่เห็นบอกรายละเอียดใดๆ เลย!! ต้องไปที่นี่เลยค่ะ......
                  - หนังสือสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขหมู่ตั้งแต่หมวด A-P อยู่ชั้น 5
                  - หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขหมู่ตั้งแต่หมวด Q-Z อยู่ชั้น 6
           
    
           
      ดังนั้น หนังสือเล่มนี้ จะจัดเก็บอยู่ที่ชั้น 6 เพราะขึ้นต้นด้วยอักษรตัว Q เป็นต้น
ส่วนทรัพยากรประเภทอื่นๆ หากผู้ค้นต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกเข้าไปที่ หัวข้อภายใต้สถานที่ จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ รหัสสถานที่ ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ ตลอดจนคำอธิบายสถานภาพต่างๆ
 

 

 

Step 3 ขั้นตอนการหาทรัพยากรบนชั้น
             - ถ้าค้นหา หนังสือทั่วไป งานวิจัย วิทยานิพนธ์หรือสื่อโสตทัศนวัสดุบนชั้น ข้อมูลที่ใช้ค้นหา คือ เลขหมู่หรือเลขเรียกหนังสือ
             - ถ้าค้นหา บทความวารสาร สิ่งที่ต้องใช้ค้นหา คือ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือนปีและเลขหน้า

 
ตัวอย่าง
การจัดเรียงหนังสือหรือทรัพยากรบนชั้น
           
  3.1 การจัดเรียงหนังสือหรือทรัพยากรบนชั้น ห้องสมุดจะจัดเรียงตามลำดับเลขหนังสือจากหมวด A-Z และเรียงจากเลขน้อยไปหามาก จากซ้ายมือไปขวามือ และเรียงจากชั้นบน มาชั้นล่าง
 
 


                3.2 เลขหมู่ที่เหมือนกัน จะเรียงตามอักษรย่อของชื่อผู้แต่ง หากชื่อผู้แต่งซ้ำกันจะเรียงตามอักษรย่อของชื่อเรื่อง
 
   
   
                3.3 หากเลขหมู่ของหนังสือ หรือรายงานการวิจัยซ้ำกัน จะจัดเรียงตามลำดับปีที่พิมพ์ ตัวอย่างเช่น
 
   
   
                3.4 การเรียงวิทยานิพนธ์ บนชั้นจะเรียงตามลำดับอักษรหมวด A-Z ของหมวดหมู่ใหญ่ แล้วตามด้วยเลขผู้แต่ง
หากเลขผู้แต่งซ้ำกันจะเรียงตามอักษรย่อของชื่อเรื่อง และเรียงวิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศตามหลังภาษาไทย เช่น
 
   
   
                3.5 การเรียงรายงานของนักศึกษา (Project Report) เรียงตามอักษรย่อของคณะ/สาขาวิชา หากชื่อย่อซ้ำกันจะเรียงตามเลข
ผู้แต่งและปีพิมพ์
 
   
   
  ตัวอย่าง การจัดเรียงวารสารบนชั้น
           
  วารสาร จัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อวารสาร ก-ฮ และ A-Z ภายใต้ชื่อ จัดเรียงตามปีที่ (Volume) ฉบับที่ (Number) ดังภาพ
ห้องบริการวารสารภาษาไทยอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 2 ประกอบด้วย ชั้นให้บริการวารสารใหม่ และชั้นให้บริการวารสารฉบับปลีกและฉบับเย็บเล่ม (เล่มสีส้ม) ส่วนวารสารภาษาต่างประเทศให้บริการที่ชั้น 3 อาคาร 2 ประกอบด้วย ชั้นให้บริการวารสารใหม่ ฉบับปลีกและฉบับเย็บเล่ม
(สีเขียว)
ข้อมูลที่ให้ค้นหาวารสาร คือ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือนปี และ เลขหน้า ตัวอย่างเช่น วารสารกรมการแพทย์ 35, 1 (ม.ค. 2553) 48-57

 
   
 

             กรณค้นหาหนังสือหรือทรัพยากรบนชั้นที่จัดให้บริการในหอสมุดกลางแล้วไม่พบ ขั้นแรกโปรดตรวจสอบรายการจาก OPAC อีกครั้ง ให้ชัดเจน และตรวจดูที่ชั้นพักหนังสือหรือกรอก "คำร้องแจ้งรายการหาหนังสือที่ไม่พบ" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามตัวเล่ม โดยติดต่อที่โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าประจำแต่ละชั้น หรือติดต่อที่โต๊ะบริการสารสนเทศ เพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ

                 - เมื่อพบตัวเล่มแล้ว สามารถหยิบมาอ่านตามจุดที่จัดให้นั่งอ่านได้ เมื่ออ่านเสร็จแล้วให้นำหนังสือไปเก็บไว้บนชั้นพักหนังสือ ซึ่งจะเป็นชั้นเล็กๆ ซึ่งจัดไว้ให้บริการอยู่บริเวณกลางห้อง หรือหากเป็นสมาชิกและได้ต่ออายุสมาชิกแล้วก็สามารถยืมออกได้ ที่เคาวน์เตอร์ให้บริการยืมคืน ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ
           
  - หากเป็นวารสารวารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศต้องการยืมหรือนำไปถ่ายเอกสาร ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์วารสาร ชั้น 3 อาคาร 2 ทุกครั้ง