WEB OPAC คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog - OPAC) เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมที่หน่วยงาน สถาบันหรือแหล่งบริการสารสนเทศนั้นๆ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การสืบค้นสามารถทำได้ง่าย เช่น การค้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ เลขเรียกหนังสือ ซึ่งใช้หลักการสืบค้นเช่นเดียวกับการ สืบค้นด้วยบัตรรายการ
TIP Library ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ WEB OPAC
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก WEB OPAC
แนะนำวิธีการค้นหา (Library Catalog) จาก WEB OPAC
การจองทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การยืมต่อทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
การตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์
รหัสและรายชื่อห้องสมุด/ประเภททรัพยากร/สถานที่จัดเก็บทรัพยากร
การหาทรัพยากรบนชั้น
 
   
แนะนำวิธีการค้นหา (Library Catalog) จาก WEB OPAC
  ชื่อเรื่อง [Title]
          ชื่อเรื่อง หมายถึง
ชื่อหนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ จุลสาร กฤตภาค ซีดีรอม แถบบันทึกเสียง วีดิทัศน์ เป็นต้น  
ซึ่งสามารถค้นได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
ตัวอย่างเช่น "เพลงรักในสายลมหนาว" การค้นในกรณีนี้ จะต้องทราบชื่อหนังสือมาก่อนแล้ว
   
  ขั้นตอนการค้นหาทรัพยากรของห้องสมุด โดยใช้ชื่อเรื่อง (Title)
 
 

เข้าสู่หน้าจอการค้นหาทรัพยากรของห้องสมุด โดยใช้เครื่องมือค้นหา OPAC/WebOPAC ดังนี้

 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.library.kku.ac.th/library/ โดยพิมพ์ URL นี้ ลงในช่อง Address ของ Web Brower จากนั้นให้กด Enter หรือคลิกที่ Go
จากนั้น ให้คลิกที่ ไทย เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[หรือคลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าโฮมของสำนักวิทยบริการ]รูปที่ 1

   
   
  จะปรากฏหน้าจอในการค้นหา OPAC หลายรูปแบบ ซึ่งผู้ค้นสามารถเลือกรูปแบบ สำหรับใช้ค้นหาได้ตามความต้องการ ดังนี้
            - คลิกที่ สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด เป็นการค้นหาแบบ Basic Search
            - เลือกสืบค้นจากเมนู Quick Search เป็นการค้นหาแบบง่าย ไม่ซับซ้อน เข้าสู่หน้าโฮมของห้องสมุดก็สามารถค้นหาได้ทันที
            - คลิกที่ Advanced Search เพื่อเลือกค้นหาแบบซับซ้อนและสามารถจำกัดขอบเขตการค้นได้มากกว่ารูปแบบ Quick Search และ Basic Search

รูปที่ 2
   
   
 

ยกตัวอย่าง จากหน้าโฮมให้ คลิกที่ สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด เพื่อเข้าสู่หน้าจอการสืบค้นข้อมูล แบบ Basic Search ดังนี้

 

หรือจะเข้าสู่หน้าจอการค้นหาแบบ Basic Search คลิกที่นี่ได้เลย
แสดงหน้าจอการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด


รูปที่ 3
   
   
 

ขั้นตอนการค้นหาทรัพยากรห้องสมุด
1. กำหนดทางเลือกในการค้นหา เป็น "ชื่อเรื่อง" โดยให้ใช้เม้าท์คลิกที่ชื่อเรื่อง
2. พิมพ์ชื่อเรื่องที่ต้องการค้นหาลงในช่องรับคำค้น เช่น "เพลงรักในสายลมหนาว"     
3. คลิกที่ "ค้นหา" เพื่อให้ระบบเริ่มทำการค้นหาข้อมูล  


รูปที่ 4


 

แสดงผลการค้นหาทรัพยากรห้องสมุด

 

เป็นนวนิยาย เรื่อง เพลงรักในสายลมหนาว

ซึ่งบนหน้าจอการแสดงผลข้อมูลนี้ จะให้รายละเอียดต่างๆ เช่น
- ชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, สถานที่พิมพ์, สำนักพิมพ์, และปีพิมพ์ ดังรูปที่ 3รูปที่ 5

 
  แสดงข้อมูล : ชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, ผู้แปล, สำนักพิมพ์, ปีพิมพ์
            8. สถานที่จัดเก็บหนังสือ, ประเภทสิ่งพิมพ์ (Main คือ หอสมุดกลาง, Fiction คือ นวนิยาย)
            9. เลขเรียกหนังสือ
            10. สถานภาพ
            รายละเอียดอื่นๆ ของหนังสือ เช่น ฉบับพิมพ์, รูปเล่ม, ผู้แต่งร่วม, ชื่อเรื่องเพิ่มเติมและเลขมาตรฐานหนังสือ (ISBN)เมื่อต้องการหาหนังสือบนชั้น ให้ปฏิบัติ ดังนี้

            - ให้ตรวจสอบ สถานที่ว่าหนังสือจัดเก็บอยู่ที่ห้องสมุดใด (ตามตัวอย่าง หนังสือฉบับนี้อยู่ที่หอสมุดกลาง)
            - เลขหมู่ (Call Number) ให้จดเลขหมู่เพื่อไปหาหนังสือบนชั้น (นวนิยาย จะอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 1) ดูที่ การหาหนังสือบนชั้น
            - สถานภาพ ดูว่าหนังสือที่ต้องการอยู่ที่ชั้นหรือไม่ ดูที่ ่(รหัสทรัพยากรและรหัสห้องสมุด)

ทำไมต้องตรวจสอบสถานที่จัดเก็บ ?
       เพราะห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น มี จำนวน 13 สาขา ประจำอยู่ตามคณะต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้สามารถตามตัวเล่มได้ถูกที่ และรวดเร็ว ควรตรวจสอบสถานที่จัดเก็บก่อนเสมอ