1. Report Writting 1.1 โครงร่างงานวิจัย
1.2 เทคนิคการเขียนรายงานทางวิชาการ
1.3 การอ้างอิงทางบรรณานุกรม
1.4 โปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม
      - โปรแกรม Zotero
      - โปรแกรม End Note
1.5 โปรแกรมสนับสนุนการวิจัย
      - 1.5.1 ดาวน์โหลดโปรแกรม SPSS
      - 1.5.2
ดาวน์โหลดโปรแกรม Zotero
      - 1.5.3 ดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote Web
      - 1.5.4 คู่มือโปรแกรม Turnitin
      - 1.5.5 โปรแกรมทั่วไปดาวน์โหลดได้จาก www.ninite.com
1.6 คู่มือเขียนวิทยานิพนธ์
 
      2. Finding Information 2.1 การค้นหาหนังสือ
      2.1.1 วิธีค้นหาหนังสือด้วย OPAC/Web OPAC
      2.1.2 วิธีค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย [E-Books ฉบับภาษาไทย]
      2.1.3 วิธีค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ [E-Books ฉบับภาษาต่างประเทศ]
 
  2.2 การค้นหาวิทยานิพนธ์
      
2.2.1 วิธีค้นหาวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูล
OPAC/Web OPAC
      2.2.2 วิธีค้นหาวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยของมข. [KKU E-Theses]
      2.2.3 วิธีค้นหาวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยของ
TDC [Thai Digital Collection]
      2.2.4 วิธีค้นหาวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยของ
STKS Thai Thesis Online
      2.2.5 วิธีค้นหาวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลต่างประเทศ [ProQuest Dissertations and Theses: Full Text]
      2.2.6 วิธีค้นหาวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลต่างประเทศ [
CHE PDF Dissertation Full Text]
   
2.3 การค้นหาวารสารและบทความวารสาร
      2.3.1 วิธีค้นหาบทความวารสารจากฐานข้อมูล OPAC/Web OPAC
      2.3.2 วิธีค้นหาบทความวารสารจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [E-Journals]
      2.3.3 วิธีค้นหาวารสารจากฐานข้อมูล [Journal Link]
      2.3.4 วิธีค้นหาบทความวิจัยและบทความวิชาการ จากฐานข้อมูวิทยานิพนธ์ไทยของมข. [KKU E-Theses]
      2.3.5 วิธีค้นหาบทความวารสารจาก
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยของ TDC [Thai Digital Collection]
   
2.4 การใช้เครื่องมือค้นหาทรัพยากรด้วยเลข DOI [Digital Objective Identify]
      2.4.1 วิธีค้นหาบทความวารสารด้วยเลข DOI [จากเว็บไซต์ www.doi.org]
      
2.4.2 วิธีค้นหาทความวารสารด้วยเลข DOI [จากเว็บไซต์ www.crossref.org]
 
2.5 การหาทรัพยากรบนชั้น
      2.5.1 วิธีค้นหางานวิจัยและวิทยานิพนธ์บนชั้น
      2.5.2 วิธีค้นหาบทความวารสารบนชั้น
      2.5.3 วิธีค้นหาหนังสือทั่วไปบนชั้น
 
      3. Citation Analysis

3.1 การวิเคราะห์รายการอ้างอิง
      3.1.1 การวิเคราะห์รายการอ้างอิง
      3.1.2 วิธีตรวจสอบค่า Impact Factor [JIF]

            - การหาค่า Imfact Factor ของวารสารทั้งหมดในฐานข้อมูล Journal Citation Report
            - การหาค่า Imfact Factor และสิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกวารสาร เพื่อตีพิมพ์
            - การหาค่า Imfact Factor ของวารสารสาขาทางด้านเกษตรศาสตร์ จากฐานข้อมูล ISI Web of science
            - การหาค่า h-index โดยใช้ฐานข้อมูล Scopus
            - การหาค่า h-index โดยใช้ฐานข้อมูล ISI Web of science

   

      4. Services


 

 

 

 

 

 

 

 4.1 One Stop Service @ เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชั้น 2 อาคารศูนยสารสนเทศ
             โทร.043202545 หมายเลขโทรศัพท์ภายในมข. 40315
     
 4.1.1 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า [0-4320-2545] [ภายในมข.40315] [Online]
     
 4.1.2 บริการแนะนำสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุด โดยใช้ WebOPAC และแนะนำการ Login to
     
 “My Account” in the Library Catalog to :
          
  o ยืมต่อด้วยตนเองทางออนไลน์ (Renew books online)
          
  o ตรวจสอบประวัติการยืมคืน (Keep your reading history)
          
  o จองหนังสือด้วยตนเองทางออนไลน์ (Manage your holds)
          
  o เพิ่มเติมและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูลส่วนตัว (Modify your folder)
          
  o จัดเก็บประวัติการยืม (Save your History)
     
 4.1.3 บริการแนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ
     
 4.1.4 บริการแนะนำการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น
     
        โปรแกรม EndNote Web, Zotero, Cited Reference Search และ JCR (Journal Citation Report)
     
        เป็นต้น
     
 4.1.5 บริการยืม-คืนทรัพยากรของห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย
     
 4.1.6 จุดบริการรับ-ส่งทรัพยากรภายในมข. (บริการ D.D)
              [คลิกดูขั้นตอนการใช้บริการ หรือส่งคำขอใช้บริการผ่านออนไลน์ที่นี่]
     
 4.1.7 บริการแนะนำการผลิตตำรา/งานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
     
 4.1.8 ตรวจสอบรายการบรรณานุกรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร มข. ตามแบบ KKU Style, APA Style
     
        และ Vancouver Style
     
 4.1.9 บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย ชั้น 4 อาคาร 2 (Group study Room Service)
     
 4.1.10 บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter-library Loan Service)
     
 4.1.11 บริการรับแจ้งการหาหนังสือหรือทรัพยากรบนชั้นไม่พบ
     
 4.1.12 ขอใช้บริการหนังสือใหม่และหนังสือเก่า
      4.1.13 บริการสำเนาวารสารที่มีในห้องสมุด
      4.1.14 บริการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์
ฟรสำหรับอาจารย์ & นักวิจัย
                [บริการ SDI]      
      4.1.15 บริการทำข้อมูลลงรายการบรรณานุกรม [CIP] และขอเลข ISBN

   
  4.2 Training Course (Thai and Inter.)
      4.2.1 How to Seek Information on Library Web OPAC
      4.2.2 Online Database for Research & Study in Health Sciences
      4.2.3 Online Database for Research & Study in Sciences & Technology
      4.2.4 Online Database for Research & Study in Humanities & Social Sciences 
      4.2.5 Managing Citations Using Zotero
      4.2.6 การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism)
      4.2.7 บริการ Road Show เพื่อแนะนำบริการ/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามคณะและหน่วยงานภายในมข.
              - อาจารย์ประสงค์จะให้ทางห้องสมุดจัดอบรมฐานข้อมูลให้ที่คณะ/หน่วยงานภายในมข.
                ติดต่อที่ เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชั้น 2
                อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มข. โทร.0-4320-2545
                หมายเลขโทรศัพท์ภายในมข. 40315 หรือนางสาวกฤติกา สุนทร
                กลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ โทร.0-8519-2009 , 0-4320-2545 ต่อ 42647
   
     5. แหล่งวารสารเพื่อการตีพิมพ์ 4.1 รายชื่อวารสารระดับชาติ/นานาชาติที่ สกว./สกอ.รับรอง
        4.1.1 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
      4.1.2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      4.1.3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4.2 แหล่งวารสารที่ไม่ควรตีพิมพ
        - แหล่งวารสารที่ไม่ควรตีพิมพ์
        - แหล่งวารสารที่ไม่ควรตีพิมพ์ [PDF]